Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ, annak támogatására, hogy Ön a biztonságos böngészés mellett a legnagyobb felhasználói élményben részesülhessen. További részletek ITT

Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT .pdf formátumban letölthető ITT!CREATIV DENTAL FOGÁSZATI WEBÁRUHÁZ - www.fogaszatianyagok.hu


CREATIV DENTAL BT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS NYILATKOZAT

 

 1. A szabályzat célja:

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő Creativ Dental Bt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát rögzítse.

A Creativ Dental, mint Adatkezelő, partnereinek, oldallátogatóinak (Adatbirtokos) személyes adatait bizalmasan, kiemelt körültekintéssel, a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi az adatok biztonságos kezeléséhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, biztosítva, hogy az oldal látogatóinak személyiségi jogai és információs önrendelkezési jogai érvényesüljenek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 1. Az adatkezelő:

Az adatok kezelője a Creativ Dental Bt. Székhely: 2730 Albertirsa, Viola utca 66., Iroda és bemutatóterem: 1212 Budapest, Széchenyi István utca 92/B Királymajor üzletsor, Telefon és Fax: 06-1-276-0435, E-mail: info@creativdental.hu

 
 1. Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. Az adatkezelés elvei:
 • Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Biztosítani kell, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. 
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
 • Az adatkezelő felelős a fentebb felsorolt elvek betartásáért és a megfelelés igazolásáért. 

   
 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja a weboldalon keresztül érkező megrendelések maradéktalan teljesítése, a honlap szolgáltatásait igénybe vevő, regisztrált és nem regisztrált felhasználók és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolat, tájékoztatás, és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának, illetve, azok fejlesztésének biztosítása.

Regisztrált felhasználók esetében a webáruház a felhasználó által megadott személyes adatokat tárolja. A regisztrált felhasználó a fiókjába történő bejelentkezéskor a személyes adatainak törlésére és letöltésére szolgáló gombbal minden adatát törölni tudja a webáruházból.

A vendég vásárló vagy hírlevél feliratkozó egy erre a célra létrehozott szöveges menüpontban az e-mail címe megadásával kérvényezheti a személyes adatainak letöltését. E-mail címe megadását követően a felhasználó egy e-mailt kap, amiben egy letöltési linket talál.
Törlési kérelem esetén a vonatkozó linkre kattintva minden felhasználóról tárolt adat törlődik a rendszerből.

 

Hírlevél

Az Adatkezelő ügyfelei részére általában hetente, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő és más szolgáltatók az Adatkezelő weboldalain cookie-kat (sütiket) használnak, annak támogatására, hogy a biztonságos böngészés mellett a látogató a legnagyobb felhasználói élményben részesülhessen.  

Mi a cookie?

A cookie (magyarul süti) egy olyan információ csomag, melyet az internet böngészése során a szerver hoz létre és egy úgynevezett időpecsét alapján, egy előre meghatározott ideig tárolódik a felhasználó gépén. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Google és Facebook által elhelyezett sütik a célzott hirdetések megjelenítését szolgálják. A Google Analytics szintén sütiket használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott domain tekintetében.

Az Adatkezelő és harmadik felek: Google, Google Analytics, Facebook által elhelyezett cookie-kat a felhasználó számítógépéről bármikor törölheti, illetve, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását korlátozza, vagy tiltsa.
Bővebb információ a weboldalon használt cookie-kal kapcsolatban: ITT

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs
tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató
: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


Ügyfelek tájékoztatása


Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a Creativ Dental Bt. vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

Az adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 


 

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása a honlap megnyitásával, illetve egyes regisztrációhoz kötött részeibe történő belépéssel történik.

A kezelt személyes adatok köre

 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • telefonszám

A felhasználó jelszavát a web áruház rendszere nem tárolja.

Különleges adatok

A Creativ Dental Bt. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatok ellenőrzése

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, illetve, az Adatbirtokos adatainak törlésére irányuló kifejezett kéréséig tart.

Az Adatkezelő az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók, adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő és annak belső munkatársai jogosultak megismerni és használni, azonban azokat nem teszik közzé,– jelen szabályzatban meghatározott külső adatfeldolgozókon kívül – harmadik személyek részére nem adják át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


Az Adatkezelő az adatokat az alábbi külső adatfeldolgozóknak adja át:

Külső adatfeldolgozó, szállítmányozó:

A megrendelések teljesítése érdekében az Adatkezelő harmadik félk, szállítmányozó cég szolgáltatását veszi igénybe.

A szállítmányozó GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft. részére megadott személyes adatok:

 • címzett neve
 • szállítási címe
 • e-mail címe
 • vevői igény esetén a kapcsolattartó neve, telefonszáma

Külső adatfeldolgozó, könyvelés:

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve) a szerződött könyvelőiroda végzi:
Judikont Könyvelő és Ügyviteli szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Irinyi út 24.
A könyvelőiroda munkatársai a munkájuk végzéséhez feltétlenül szükséges mértékben az Adatbirtokosok személyi adataihoz hozzáférnek.

A könyvelőiroda részére megadott személyes adatok:

 • címzett neve
 • számlázási címe
 • szállítási címe

Tárhely szolgáltató, weboldal üzemeltetés:
Shoprenter Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. +36-1/234-5012
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

E-mail rendszer tárhely szolgáltató:
Tárhely.Eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. +36 1 789-2-789

Számlázó-és készletnyilvántartó szoftver üzemeltetés:
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt., 1022 Budapest, Törökvész út 30/A, Tel: +36 1 336 5322

Hírlevél küldő szolgáltató:
Hírleveleinek kiküldéséhez a Creativ Dental a (Maileon) Wanadis Kft. 1112 Budaörsi út 153. Hungary szolgáltatásait veszi igénybe. 

Facebook Messenger chat:
A weboldalba integrált Messenger chat használata során a személyes adatokat a Facebook Ireland Ltd. dolgozza fel adatfeldolgozóként, aki a weboldal tulajdonos (adatkezelő) nevében jár el.
A Facebook Adatvédelmi Szabályzatát a https://www.facebook.com/policy linken találja.
A Messenger Chat használata során feldolgozott személyes adatok: a Messenger felhasználó neve, elsődleges e-mail címe és profilképe.
A személyes adatok feldolgozása az ügyfélszolgálat biztosítása érdekében szükséges.

Kérjük, amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel, vagy adatainak kezelésében változtatást szeretne, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.


Adatkezelő a külső adatfeldolgozók és tárhely szolgáltató adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.


Hivatkozásokkal kapcsolatos kiegészítő információ:

Webtartalmaink egyes olyan kapcsolódási pontokat (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Creativ Dental Bt. nem vállal felelősséget.

Informatikai nyilvántartások védelme

A Creativ Dental Bt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, fizikai védelméről (hozzáférés védelem, hálózati védelem).
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről.
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről.
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről.

 

 1. Jogorvoslat

Tájékoztatás

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (Creativ Dental Bt. 1755 Budapest, Postafiók 27), illetve az info@creativdental.hu e-mail címen kérhető. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítés és törlés

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli. A törlésre a törlési igény megérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Sérelemdíj, jogérvényesítés

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Info törvény tartalmazza.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (felügyeleti hatóság) elérhetőségei

Posta cím:      1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:         +36 (1) 391-1400
Fax:                +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

 

 1. Záró rendelkezések    

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri - honlapján elérhető közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Jelen Szabályzat egyben a Creativ Dental adatvédelemről és adatkezelésről szóló nyilatkozata, melyet minden, a cég tevékenységi köréhez kapcsolódó online felületen (weboldalon és web áruházban) könnyen elérhető helyen és formában közzé tesz.